Palvelukuvaus

Talonomi-palvelun kiinteään kuukausihintaan kuuluvat tehtävät

Kokoukset

 • Hallituksen kokoukset
  • kokouksen valmistelu ja kokouskutsun toimittaminen
  • pöytäkirjan laatiminen
  • päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen
 • Yhtiökokoukset
  • kokouksen valmistelu ja kokouskutsun toimittaminen yhtiöjärjestyksen mukaisesti
  • tilinpäätösasiakirjojen ja talousarvion liittäminen kokouskutsuun
  • pöytäkirjan laatiminen
  • päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen
 • Muut kokoukset
  • asukasdemokratialain (949/1990) edellyttämä asukaskokous

Kiinteistön sopimusasiat

 • vuokra-, vakuutus- ja liittymissopimusten valmistelu ja valvonta
 • huolto-, siivous-, jätehuolto- ym. kiinteistönhoitosopimusten valmistelu ja valvonta
 • sopimusriidat - neuvottelujen käynnistäminen

Turvallisuus- ja vakuutusasiat

 • palo- ja pelastusmääräysten valvominen
 • lukitusturvallisuudesta ja avainhallinnasta huolehtiminen
 • vakuutusyhtiöille tehtävistä ilmoituksista ja selvityksistä huolehtiminen
 • yhtiöjärjestyksen ja kiinteistön järjestysmääräysten, osake- ja asunto-osakeyhtiölain sekä viranomaisten määräysten noudattamisen valvonta
 • häiriöt: varoitusten laatiminen ja antaminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden (häätö, hallintaan otto) käynnistäminen
 • väestönsuojelu - väestönsuojelumääräysten noudattamisen valvonta (tarvikkeiden hankinnasta ja valinnoista huolehtiminen ym.) henkilökunnan, kiinteistönhoitoyritysten ja huoltoliikkeiden toiminnan valvonta

Yhtiön työntekijöiden työsuhdeasiat

 • työsuhteen solmiminen ja päättäminen
 • työehtosopimusten ja lakien noudattaminen
 • työsuojelumääräysten soveltaminen
 • lain mukaisen työterveyshuollon järjestäminen
 • työnantajan työnjohto-oikeuden käyttö
 • koulutuksen ja perehdyttämisen järjestäminen
 • sijaisuusjärjestelyjen hoitaminen
 • työsuhde-erimielisyyksien hoitaminen - neuvottelujen käynnistäminen

Ilmoitusvelvollisuudet

 • kaupparekisteri-ilmoitusten laatiminen ja jättäminen
 • osakas ja asukastiedotteiden laatiminen
 • veroilmoitusten, vuosija tarkkailuilmoitusten teko
 • vakuutusilmoitusten teko
 • Asuntohallitukselle tehtävien ilmoitusten teko
 • Tilastokeskukselle tehtävien ilmoitusten teko
 • palkkatilastointi-ilmoitusten teko työnantajain yhteisöön
 • työsuhteista johtuvien ilmoitusten teko

Muut hallinnolliset tehtävät

 • asiakirjojen arkistoinnista ja arvopaperien säilyttämisestä huolehtiminen
 • osakeluettelon ylläpito ja osakekirjoihin liittyvät tehtävät
 • kunnallisten ja alueellisten ilmoitusten ja tiedotusten seuraaminen
 • vuokralaisten hankinnasta huolehtiminen tai tällaisen toimeksiannon tekeminen
 • panttikirjojen hankinnasta huolehtiminen
 • haltijavelkakirjat - kiinnitysten uusiminen

Taloussuunnittelu

 • toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta (PTS)
 • talousarvion laatiminen ja sen toteutumisen seuraaminen sekä raportointi hallitukselle
 • maksuvalmiudesta huolehtiminen ja kassavarojen tarkoituksenmukainen hoitaminen

Rahaliikenne

 • laskujen hyväksyminen ja maksaminen
 • lainatarjousten pyytäminen ja lainoihin liittyvän rahaliikenteen hoitaminen
 • lainan nostaminen
 • vastike-, vuokra- ja käyttökorvaussuoritusten laskuttaminen, maksuliikenteen järjestäminen ja suorituksista muistuttaminen
 • pääomavastikkeiden määrittäminen
 • palkkojen ja palkkioiden sekä niiden sivukulujen laskeminen ja maksattaminen
 • arvonlisäveron laskeminen ja tilittäminen arvonlisäverovelvollisille osakkaille tai vuokralaisille kohteessa, joka on osittain hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi

Kirjanpito

 • kirjanpito
 • tilinpäätösehdotuksen ja tilinpäätöksen laatiminen
 • tilitarkastuksen ja/tai toiminnantarkastuksen järjestäminen
 • viranomaisille tehtävien ilmoitusten laatiminen ja toimittaminen
 • verotuksen tarkistaminen ja muutoksenhaun hoitaminen

Kiinteistön hoitotehtävien järjestäminen

 • ylläpidon laadullisen tavoitetason määrittäminen yhdessä hallituksen kanssa
 • huoltokirjan laatimisesta, päivittämisestä ja käyttämisestä huolehtiminen
 • kiinteistönhoitotyön järjestäminen ja ohjaaminen
 • kulutustavoitteiden asettaminen ja seuranta (energian, veden ja sähkön kulutus)
 • tavoite- ja seurantatietojen mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja ohjaus
 • kiinteistönhoitoa varten tarvittavien materiaalien hankinta ja töihin liittyvät järjestelyt (mm. irtain käyttöomaisuus, tarveaineet)

Kunnossapito

 • kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteiden käynnistäminen
 • kuntoarvion sekä kuntotutkimusten ja niiden päivitysten teettäminen
 • kuntotodistuksen teettäminen
 • kertaluonteisten korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt
 • kunnossapitoon liittyvien tarkastusten ja katselmusten järjestäminen
 • osakkaan kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen vastaanottaminen, käsitteleminen ja arkoistoiminen
 • yhtiön vastuulla olevien pienehköjen, äkillisten ja ennakoimattomien vahinkotapahtuminen hoitaminen

Korjaus-, perusparantamis- ja rakennuttamisasiat

 • peruskorjaushankkeen aloittamisesta tiedottaminen
 • ilmoittaminen osakkaille ja asukkaille yhtiön tulevasta kunnossapito- ja muutostyöstä
 • hallinnollinen organisointi, yleisvalvonta sekä päätöksentekomenettely
 • teknisten selvitysten teettäminen
 • hankesuunnitteluun osallistuminen
 • takuuaikana esiin tulevien ongelmien dokumentointi ja reklamointi sekä takuutarkastuksesta huolehtiminen
 • takuuajan vakuuksien seuranta